Skladové hospodárstvo - účtovný program Money S3

Skladové hospodárstvo je možné využiť na reálne vedenie ľubovoľného počtu skladov i na uľahčenie vystavovania položkových dokladov. Na ocenenie skladových zásob je použitá metóda váženého aritmetického priemeru aj FIFO. O obstaraní a úbytku skladových zásob je možné v účtovníctve, podľa voľby užívateľa, účtovať spôsobom A aj B. Vedľajšie zriaďovacie náklady sú rozpočítavané podľa podielu cien jednotlivých zásob v dodávke. Systém podporuje i záruky, šarže, výrobné čísla, individuálne cenníky a jednoduchú aplikáciu rozpisu materiálu pre výrobu.

Skladové zásoby je možné predávať na internetové obchody prostredníctvom podporovaných internetových obchodov tretích strán alebo pomocou modulu E-shop konektor.

Skladové hospodárstvo v Money S3

Zásoby sa na sklade evidujú v obstarávacích cenách, do ktorých patrí cena obstarania (fakturačná cena, clo, spotrebná daň) a vedľajšie obstarávacie náklady (prepravné, poplatky za skladovanie). Pretože výpočet obstarávacej ceny zásob nie je triviálnou záležitosťou, program Money S3 užívateľovi túto činnosť uľahčuje a rozpočítava vedľajšie náklady obstarania podľa podielu nákupných cien jednotlivých druhov zásob v dodávke. Umožňuje ku každej dodávke vedľajšie náklady zadať i dodatočne, pričom skladové ceny opäť automaticky prepočíta.

Úbytky zásob zo skladu sa uskutočňujú v obstarávacích cenách, v ktorých je materiál evidovaný. Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu, ktoré závisí na ich nákupných cenách, sa v priebehu času samozrejme mení. Program Money S3 umožňuje zachytiť tieto zmeny pomocou metódy váženého priemeru, kedy sa cena tovaru na sklade prepočítava priebežne po každom príjme, resp. v zadanom časovom intervale.

 

Sklad a evidencia zásob v jednoduchom účtovníctve

Sklad a evidencia zásob v podvojnom účtovníctve

Pri účtovaní spôsobom A sa pohyb zásob zachytáva v podvojnom účtovníctve v priebehu celého účtovného roka. Údaje o výdavkoch vynaložených na obstaranie zásob sa sústreďujú na príslušných majetkových účtoch účtovej triedy 1. Výhodou tohto postupu je okamžitý prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré sú viazané v jednotlivých druhoch zásob. Nevýhodou je pri ručnom spracovaní väčšia prácnosť, pri používaní programu táto nevýhoda odpadá. Prejaví sa iba väčším počtom účtovných dokladov.

Pri spôsobe B sa v priebehu roka účtujú príslušné výdavky na obstaranie zásob do nákladov. Na konci účtovného obdobia sa vykoná inventúra a účty zásob sa opravia o zistený stav. V priebehu roka nie sú v účtovnej evidencii dostupné aktuálne údaje o stave zásob.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Skladové hospodárstvo

Money | Solitea Slovensko, a.s.