Podvojné účtovníctvo v Money S3

Ekonomický systém Money S3 je schopný viesť  podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov neziskových organizácií. Účtovný program umožňuje účtovanie prostredníctvom predkontácií ale aj priame účtovanie na súvzťažné účty. Zo systému je možné vytlačiť štandardné zostavy účtovnej závierky v plnom rozsahu. K dispozícii sú všetky povinné účtovné knihy.

Prostredníctvom rozčlenenia nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové je riešená oblasť týkajúca sa dane z príjmov. Produkt umožňuje sledovanie nákladov a výnosov v členení na strediská, činnosti a zákazky. V Money S3 je tiež integrovaná podpora cudzích mien, saldo a finančná analýza.

Účtová osnova - podvojné účtovníctvo Money S3

Po založení novej účtovnej jednotky je účtová osnova vyplnená podľa opatrenia MF SR,  ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľa. Pred zahájením účtovania je vhodné účtovú osnovu upraviť podľa potrieb účtovnej firmy. Číslo účtu v programe Money S3 je vždy šesťmiestne. Prvé tri číslice sú syntetické číslo účtu. Druhé tri umožňujú užívateľovi analytické členenie.

Predkontácie

Predkontácia určuje zaúčtovanie účtovného dokladu do denníka. Predkontácia predstavuje predovšetkým dvojicu účtov, na ktoré bude doklad s touto predkontáciou zaúčtovaný v účtovnom denníku. Ďalej je možné určiť dvojice účtov pre každú sadzbu DPH. Po založení nového účtovníctva je tento zoznam vyplnený štandardnými predkontáciami. Zoznam predkontácií si môžete doplniť podľa potreby, názvy predkontácií a ich skratky upraviť, prípadne odstrániť predkontácie, ktoré nebudete používať.

Účtovný denník - podvojné účtovníctvo Money S3

Účtovný denník je hlavná účtovná kniha. Money S3 ho vytvára automaticky pri zápise a opravách prvotných dokladov v agendách Banka, Pokladňa, Interné doklady, Fakturácia, Zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry a Ostatné záväzky. Zaúčtovanie do účtovného denníka sa uskutočňuje k dátumu uskutočnenia účtovného prípadu podľa vyplnenej predkontácie v záhlaví a položkách prvotného dokladu. V denníku je k dispozícii celý rad tlačových zostáv.

 

Saldo - podvojné účtovníctvo Money S3

Saldokonto sleduje vynulovanie čiastok strany MD a D vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov. Pre tieto účely program vyberie účtovné prípady na účtoch, ktoré majú v účtovnom rozvrhu vybratú voľbu Sledovať saldokonto. Výber dokladov zahrnutých do Salda môžete ovplyvniť zadaním niekoľkých parametrov pri jeho zostavovaní.

Daň z príjmov právnických osôb

Výpočet dane je možné uskutočniť kedykoľvek v priebehu účtovania. Nemá to žiadny vplyv na zaúčtované doklady a je možné ho kedykoľvek opakovať. Potom stačí vytlačiť zostavu Podklady pre daňové priznanie DzP. Podanie priznania je monžé priamo na portál DR SR alebo cez aplikáciu www.edane.sk.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Podvojné účtovníctvo

Money | Solitea Slovensko, a.s.