Jednoduché účtovníctvo v Money S3

Money S3 umožňuje viesť  jednoduché účtovníctvo. Program je určený pre platiteľa i neplatiteľa DPH.

Jednoduché účtovníctvo a peňažný denník

Peňažný denník vytvára účtový program Money S3 automaticky pri zápise a opravách dokladov v moduloch Banka a Pokladňa. Stačí si zvoliť vhodnú predkontáciu zaúčtovania. Tento nanajvýš praktický koncept umožňuje oddelené vedenie pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov pri zachovaní možnosti práce (výber, triedenie, tlač) s celým denníkom súčasne. Dovoľuje tiež rozúčtovanie príjmov a výdajov nezávisle na vstupných dokladoch. Denník tak slúži predovšetkým na vyhodnotenie firmy pomocou celého radu pripravených tlačových zostáv a grafov.

Modul Banka - jednoduché účtovníctvo v Money S3

Zápis výpisov z účtu, a to prevažne formou párovania úhrad pohľadávok a záväzkov, sa vykonáva v module banka. Zaúčtovať denne desiatky až stovky položiek bankových výpisov zaberie v obyčajnom programe veľa času. Ak ale výpisy získate v elektronickej forme, Money S3 vykoná túto úmornú prácu za vás v priebehu okamihu pomocou funkcie na homebanking. Všetky zvolené výpisy, povedzme i z rôznych bánk, načíta a postupne vykoná spárovanie a zaúčtovanie všetkých položiek. Nakoniec o vykonanej akcii vytvorí prehľadný zápis na ľahkú kontrolu.

Modul Pokladňa - jednoduché účtovníctvo v Money S3

Vystavovanie a evidencia výdavkových a príjmových hotovostných účtovných dokladov, nákup a predaj skladových zásob za hotovosť a zápis hotovostných úhrad pohľadávok a záväzkov sa vykonáva v agende Pokladňa.

Párovanie úhrad pohľadávok a záväzkov v jednoduchom účtovníctve

Termín párovanie používame v programe Money S3 na súhrnnú účtovnú operáciu určenú na zápis úhrad pohľadávok a záväzkov.

Párovanie s automatickým vytvorením účtovného dokladu sa uskutočňuje v moduloch Banka a Pokladňa podľa toho, či sa jedná o úhradu bankovým prevodom alebo v hotovosti. Program túto účtovnú operáciu opäť maximálne automatizuje. K dispozícii je jednak expresné párovanie podľa variabilného symbolu platby a komfortné párovanie s výberom pohľadávky alebo záväzku podľa ľubovoľných kritérií.

Daň z pridanej hodnoty - DPH

Money S3 spracováva akúkoľvek agendu týkajúcu sa DPH vrátane MOSS automaticky z prvotných daňových dokladov zapísaných do programu. V prvotnom doklade užívateľ rozčlení cenu účtovného prípadu na základ a DPH. Program podporuje členenie DPH podľa štruktúry daňového priznania. Užívateľ má možnosť vystaviť priznanie riadne a dodatočné, ktoré zodpovedá úradnému vzoru, vrátane jeho archivácie. Rovnako je možné vytlačiť evidenciu záznamov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach v príslušnom členení.

Samotné vystavenie priznania vykoná sprievodca v priebehu niekoľkých sekúnd. Potom stačí vytlačiť zostavu Priznanie k dani z pridanej hodnoty a zostavu Podklady k dani z pridanej hodnoty, obsahujúcu súpisku daňových dokladov zahrnutých do priznania. Priznanie k dani z pridanej hodnoty je možné vyexportovať do podoby akceptovanej daňovým úradom, takže nemusíte nakupovať prázdne tlačivá.

Daň z príjmov fyzických osôb

Rovnako jednoduché je vystavenie podkladov pre daň z príjmov. Výpočet dane je možné vykonať kedykoľvek v priebehu účtovania. Nemá to žiadny vplyv na zaúčtované doklady a je možné ho kedykoľvek opakovať. Potom stačí už iba vytlačiť zostavu Podklady pre daňové priznanie DzP.

Jste tu: Účtovný program Money >> >> Jednoduché účtovníctvo

Money | Solitea Slovensko, a.s.