Výkazy pre Intrastat

Skladové hospodárstvo vo variantoch Standard, Premium, Komplet a Jazz podporuje okrem iného takiež výkazy pre Intrastat.

INTRASTAT je systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie. Povinnosť vykazovať údaje pre INTRASTAT sa týka osôb, ktoré prekročia asimilačný prah pri prijatí alebo odoslaní tovaru, o ktorom je potrebné uvádzať údaje do hlásení pre INTRASTAT. Ak fakturovaná hodnota za tovar pri jeho prijatí prekročí 200.000 € a pri odoslaní 400.000 €, ale nepresiahne prah zjednodušenia stanovený pri prijatí na 800.000 € a pri odoslaní na 2.000.000 €, vykazujú sa údaje pre Intrastat v zjednodušenej forme.

POHODA podporuje zjednodušený i úplný rozsah hlásení.

Ako vykazovanie pre Intrastat v POHODE funguje?

V sekcii Intrastat v Globálnom nastavení je možné zvoliť rozsah výkazu. Ďalšie údaje o prijatí a odoslaní tovaru je možné predvyplniť v sekcii Intrastat agendy Užívateľské nastavenie. V agende Zásoby sprístupní nové polia na záložke Doplnkové údaje, do ktorých sa uvádza nomenklatúra Colného sadzobníka, opis tovaru, doplnková merná jednotka, koeficient na prepočet mernej jednotky a štát pôvodu tovaru.

V agendách Vydané a Prijaté faktúry pribudol do ponuky Záznam povel Intrastat, ktorý vyvolá dialógové okno Výkaz pre INTRASTAT. V ňom môžu byť jednotlivé polia predvyplnené podľa Užívateľského nastavenia alebo je ich možné vyplniť priamo v tomto okne. Povelom Intrastat dôjde k rozšíreniu položiek dokladu o ďalší riadok. Jednotlivé polia budú buď vyplnené skôr zadanými údajmi alebo ich vyplníte ručne tak, aby bolo hlásenie pre INTRASTAT kompletné.

Samotné výkazy pre INTRASTAT je možné vytlačiť z agendy Vydané faktúry (Odoslanie) a z agendy Prijaté faktúry (Prijatie).

Jste tu: Úvod >> >> Intrastat

Money | CÍGLER SOFTWARE, a.s.